Kundforum – Fråga oss!

Marknad

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är den största oberoende aktören inom förvaltning av bostadsrättsföreningar i Sverige. SBC är en helhetsleverantör som erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridiska tjänster både till bostadsrättsföreningar och till privata fastighetsägare. 2018 hade SBC ca. 4 000 avtalskunder.

Marknadens storlek och tillväxt

Bostadsmarknaden präglades 2018 av en fortsatt inbromsning av försäljningspriserna, skärpta amorteringskrav, mer restriktiv kreditgivning från bankerna och förväntad räntehöjning. Det resulterade i en minskad rörlighet på marknaden med längre försäljningstider och ett ökat utbud med 29 procent1. Det såldes drygt 102 000 bostadsrätter vilket var ca. 6 procent färre jämfört med rekordåret 2017. I Stockholm var minskningen ca. 10 procent.2

För nyproduktion skedde en inbromsning och antalet påbörjade bostadsrätter minskade med 35 procent för 2018 till ca. 16 5003. Under 2019 förväntas en fortsatt minskning inledningsvis och takten kan under loppet av 2019 hamna på under hälften av 2017 års nivå.

Antalet aktiva bostadsrättsföreningar uppgick 2018 till 27 508 av totalt 32 700 registrerade föreningar. Det är en ökning med 2 procent från 2017 och innebär en inbromsning på marknaden som tidigare har haft en genomsnittlig tillväxttakt per år på ca. 4 procent de senaste fem åren. Ca. 18 procent av landets bostadsrättsföreningar är inaktiva då de väntar på att ombildas, då fastigheten är under uppförande eller då föreningen är vilande. Andelen inaktiva föreningar är större i storstadslänen och uppgår till mellan 27 och 32 procent.4

SBC bedömer att marknaden årligen omsätter totalt ca. 6 miljarder kronor fördelat på 1,5 miljarder vardera för ekonomisk och teknisk förvaltning, 600 miljoner vardera för projektledning och juridiska tjänster samt 1,1 miljard respektive 700 miljoner på inre respektive yttre skötsel. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är de enskilt största marknaderna, och det är även där SBC är som starkast.

Viljan att köpa in professionella tjänster för den dagliga driften och utvecklingen av bostadsrättsföreningen och fastigheten är fortsatt stark och tenderar att öka bland yngre styrelsemedlemmar. Flertalet regulativa åtgärder och krav har skett under året och man ser positivt på att få hjälp med t.ex. förnyade energideklarationer, nya regler för stadgeändringar, GDPR och fastighetsdeklarationen.

Intresset är stort även för juridiska tjänster där man inser komplexiteten i uppdragen. Behovet av digitala verktyg och tjänster bidrar även till att efterfrågan på våra tjänster sammantaget bedöms som fortsatt stark.

SBC - största oberoende fastighetsförvaltaren för bostadsrättsföreningar

SBC är den största oberoende aktören inom förvaltning av bostadsrättsföreningar i Sverige. SBC förvaltar ca. 4 000 bostadsrättföreningar, HSB ca. 4 000 och Riksbyggen ca. 4 200 bostadsrättföreningar. Tillsammans förvaltar SBC, HSB och Riksbyggen ca. 45 procent av alla aktiva bostadsrättföreningar i landet. I övrigt är marknaden fragmenterad med många mindre och lokala aktörer.

Med en tillväxttakt på 2 procent av marknaden så har SBC tagit marknadsandelar då antalet avtalskunder har ökat med 5 procent under 2018.

En minskad rörlighet på marknaden borde innebära att SBCs tjänster för panter och överlåtelser samt mäklarservice och kontraktshantering påverkas negativt. Vi kan konstatera att minskningen av antalet sålda bostadsrätter kortsiktigt har haft en begränsad påverkan på SBC. Antalet överlåtelser har haft en marginell nedgång under året, medan panter har minskat med ca. 10 procent.

Marknadens potential

Behovet av bostäder är fortsatt stort och bostadsrätten är fortsatt en populär boendeform. De yngre generationerna har mindre fri tid och därmed en större vilja att köpa in professionella tjänster för den dagliga driften och utvecklingen av föreningen. Komplexiteten i lagstiftning och regelverk ökar och man ställer högre krav på digitala tjänster och funktioner som underlättar styrelsens arbete. Allt detta innebär att SBC bedömer att efterfrågan på förvaltningstjänster kommer fortsätta att öka.

1 Hemnet 2018-12-21
2 Affärsvärlden 2019-01-14
3 Boverkets indikatorer december 2018
4 Hitta Brf