Kundforum – Fråga oss!

Ordlista och definitioner

Ordlista

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Årets resultat efter skatt i procent av tillgångar minus ej räntebärandeskulder.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med totala tillgångar.

BALANSOMSLUTNING
Eget kapital, avsättningar plus skulder.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN PER AKTIE
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier

KASSAFLÖDE PER AKTIE
Årets kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

OMSÄTTNINGSHASTIGHET I AKTIEN
Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

RESULTAT PER AKTIE EFTER FULL UTSPÄDNING
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier räknat efter full utspädning.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL FÖRE SKATT
Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Definitioner och ordlista

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat före skatt i procent av omsättningen.

SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

SYSSELSATT KAPITAL
Summa tillgångar minus kortfristiga och långfristiga ickeräntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.

 

Definitioner

ANDELSTAL
Den enskilda bostadsrättens del av föreningens intäkter och kostnader.

AVGIFTS- OCH HYRESFÖRVALTNING
Tjänster för hantering av föreningens avisering av avgifter och hyror till medlemmar och hyresgäster samt hantering av panter och överlåtelser. En del av ekonomisk förvaltning.

BOSPAR
Sparform som innebär förtur till nyproducerade bostadsrätter. Avtalet rörande Bospar har sagts upp som en följd av SBCs avvecklade projektutvecklingsverksamhet och avyttringen av SBC Bo AB.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING
En ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Tjänster med fokus på föreningens ekonomi.

EKONOMISERVICE
SBCs samlade kompetens för föreningens löpande redovisning. En del av ekonomisk förvaltning.

FASTIGHETSSKÖTSEL
Fältverksamhet för det löpande underhållet av föreningens fastighet.

FÖRENINGSSTADGAR
I stadgarna finns reglerna för föreningens verksamhet. Stadgarna ska antas av föreningsstämman och godkännas av Bolagsverket.

FÖRENINGSSTÄMMA
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ bestående av föreningens medlemmar.

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
Samlingsnamn för de tjänster SBC erbjuder och levererar inom områdena ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning och juridisk rådgivning.

JURIDISKA TJÄNSTER
Hjälp att hantera juridiska frågor som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

KONJUNKTUR
Rådande ekonomiskt tillstånd i en ekonomi.

LIKVIDITETSGARANT
Aktör som agerar i syfte att minska en akties prisskillnad mellan köp- och säljkurs samt att öka aktiens likviditet.

NGM EQUITY
Börs för handel av aktier där SBC-aktien är noterad.

OMBILDNING
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

PROJEKTLEDNING
Projektledarfunktion vid ombyggnad av föreningens fastighet. En del av teknisk förvaltning.

REDOVISNINGSMEDEL
Bostadsrättsföreningens likvida medel som enligt förvaltningsavtal kan förvaltas av SBC.

REMIUM
Likviditetsgarant för SBC-aktien.

TEKNISK FÖRVALTNING
Tjänster med fokus på föreningens fastighet.

UNDERHÅLLSPLAN
Verktyg för att långsiktigt behålla eller utveckla fastighetens skick.

VÅR BRF
SBCs kundportal innehållandes webbaserade tjänster för bostadsrättsföreningar.

WEBBATTEST
Tjänst för kundföreningar att attestera fakturor direkt på webben med hög säkerhet och oberoende av tid och rum.