Kundforum – Fråga oss!

Bolagsstyrning

I december 2004 presenterades Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Syftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Sedan den 1 juli 2005 har Koden tillämpats av bolag vars aktier är noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm om bolaget har ett marknadsvärde överstigande tre miljarder kronor.

Från och med 1 juli 2008 har Koden anpassats till de mindre börsbolagens förutsättningar och gäller för samtliga bolag som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity, vilket innebär att SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) tillämpar den.

Information som ska finnas tillgänglig enligt Koden kommer att återfinnas på denna webbsida. Bolagsstyrningsrapporten ingår i årsredovisningen.

Principerna som gäller för bolagsstyrning kommer kontinuerligt att ses över i syfte att SBCs bolagsstyrning ska vara ändamålsenlig, effektiv och förenlig med den senaste utvecklingen inom detta område.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporterna för 2010-2018 ingår i respektive årsredovisning. Tidigare bolagsstyrningsrapporter finner du längst ned på denna sida.

SBCs bolagsstyrningsstruktur

Styrning, ledning och kontroll av SBC fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören.

Bolagsstyrnings